Asil Üyelik | Bireysel

Kimler Üye Olabilir?

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan tüm Orman Endüstri Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisliği öğrencileri Orman Endüstri Mühendisleri Derneği’ne üye olma hakkına sahiptir. Asil üyeler dernek tüzüğünde belirtilen tüm haklara sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.


Nasıl Üye Olabilir?

 1. Üye olmasında engel bulunmayan Orman Endüstri Mühendisleri; Online Üyelik Formu‘nu doldurur.
 2. Dernek başkanlığına yazılı veya online olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç 15 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç SMS veya e-mail yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye defterine kaydedilir.
 3. Kendisi tarafından doldurulup imzalanmış Bireysel üyelik başvuru formu (Ek), vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve mezun ise diploma ya da öğrenci ise öğrenci belgesini info@oremder.org adresine e-mail olarak gönderir.
 4. Üyeliği kabul edilen Orman Endüstri Mühendisi;
  Mezun ise 20,00 TL kayıt ücreti, 20,00 TL yıllık aidat olmak üzere toplam 40,00 TL
  Öğrenci ise 20,00 TL yıllık aidat ücretini dernek banka hesabına yatırır.

Üyelikten Çıkma

 • Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 • Üyelik iptali için Üyelik İptal Dilekçesi (Ek) doldurması gerekir.
 • Üyelikten ayrılmak isteyen kişi; ıslak imzalı üyelik iptal dilekçesi, varsa üye kimlik kartı ve ödenmiş aidat makbuz fotokopilerini belirtilen adrese kargo ile göndermesi gerekir.
 • Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 • Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yapılan ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Üye kimlik kartlarını iade etmeleri gerekir.